Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Suursaadik, saatkonna osakonnad ja töötajad

04.08.2020 - Artikkel

Suursaadik

Suursaadik on Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim diplomaatiline esindaja Eestis. Ta esindab Saksamaa huve ja edendab saksa-eesti suhteid tänu kontaktidele valitsuse, parlamendi ja erakondade, kultuuri, majanduse, teaduse ning kodanikuühiskonna esindajatega.

Kontaktisik: Annette Klein, suursaadik


Poliitika

Ka peale Eesti liitumist Euroopa Liidu ja NATOga on Tallinnas asuva Saksa saatkonna üks olulisemaid ülesandeid Eesti ja Saksamaa vaheliste poliitiliste, majanduslike ja kultuuriliste sidemete arendamine. Sellest tulenevalt on saatkonna töö raskuspunkt Eesti poliitilise arengu jälgimisel ja suhtlemisel eesti ja saksa ühiskonnaelu tegelastega.

Saksamaa ja Eesti vahelised suhted on ikka olnud tihedad ja sõbralikud. Selle tõenduseks on ka arvukad riigi, liidumaade ja kohalike omavalitsuste tasandil toimuvad külaskäigud, mille ettevalmistamisel on saatkond otseselt tegev.

Saatkonna ülesandeks on ka suhete hoidmine teiste riikide diplomaatilise esindustega, inimõiguste küsimused, eriti informatsiooni vahetamine ja ühise tegevuse koordineerimine ning Eestis esindatud Euroopa Liidu saatkondadega.

Kontaktisik: Annette Klein, suursaadik


Majandus

Saatkonna majandusosakond toetab, edendab ja hoiab Eesti ja Saksamaa vahelisi majandusalaseid kontakte olles tihedas koostöös Balti-Saksa Kaubanduskojaga ja teiste Saksa välismajandusinstitutsioonidega ning Saksa ettevõtjatega Eestis. Niipalju kui võimalik, toetab saatkond Eestis asuvate Saksa liidumaade esinduste ja Saksa ettevõtjate tööd, vahendates poliitilisi kontakte.

Kontaktisik: Mario Sauder, saatkonna asejuht ja majandusosakonna juhataja


Õigus- ja konsulaarteenused

Saatkonna õigus- ja konsulaarosakond osutab Saksa kodanikele juriidilist ja praktilist abi, juhindudes oma tegevuses Saksa ja Eesti õigusaktidest. Reisi- ja asenduspasside väljaadmine, dokumentaalsed tõestamistoimingud ja kinnitamised, perekonnaseisu muudatuste küsimused või abivajavate Saksa kodanike nõustamine  moodustavad küllaltki olulise osa osakonna laiahaardelisest tegevusest. Oluline on teada, et saatkond ei osuta teenuseid, mis kuuluvad reisibüroode, autoklubide, tõlkide, advokaatide, pankade jne. pädevusse.

Ka Eesti ja kolmandate riikide kodanikele, kel on Eestis alaline elamisluba, osutab saatkond õigus- ja konsulaarteenuseid, väljastades peamiselt viisasid või koostades ning kinnitades dokumente.

Kontaktisik: Tina Spicher, õigus- ja konsulaarosakonna juhataja


Kultuur

Saksamaa ja Eesti vaheline kultuurialane koostöö on lisaks eelpoolnimetatuile saatkonna üheks oluliseks tegevusvaldkonnaks.
Kultuuriosakond edendab ja koordineerib Saksamaa ja Eesti vahelist kultuuri- ja haridusvahetust. Ta toetab Eestis asuvate saksa kultuuri- ja haridusinstitutsioonide, eelkõige Goethe Instituudi, Tallinna ja Tartu Saksa Kultuuri Inistituutide, Saksa Akadeemilise Vahetusteenistuse (DAAD), Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelse osakonna ning Saksa Välismaise Koolihariduse Keskuse poolt lähetatud saksa keele õppekonsultandi tegevust. Kultuuriosakond valmistab ette Saksa kultuuri- ja haridusvaldkonna poliitikute Eesti visiite, edendab saksa keele õpet Eestis ning õpilaste, üliõpilaste ja teadlaste vahetust, aga ka kohalike omavalitsuste ja kirikute vahelisi suhteid. Osakond jälgib Eesti kultuuri- ja hariduspoliitikat ning on tihedates suhetes Eesti haridusinstitutsioonidega ning paljude kultuuriorganisatsioonidega.

Kontaktisik: Tina Spicher, kultuuriosakonna juhataja


Press ja avalikud suhted

Pressiosakond koordineerib saatkonna tööd ajakirjanduse ja avalike suhetega. Osakond seisab tihedas kontaktis Eesti meediaväljaannetega ning Eestisse akrediteeritud saksa ajakirjanikega. Osakonna oluliseks ülesandeks on pressiteateid igapäevaselt analüüsida ja Eesti meediamaastiku olukorda vaadelda. Pressiosakond astub ka aktiivselt kontakti kohaliku meedia esindajatega ning jagab erinevate kanalite kaudu teavet oluliste ja aktuaalsete Saksamaaga seotud teemade kohta, nagu näiteks saatkonna sotsiaalmeediakanalid, koduleht või kohalikud ajakirjad, raadio ja televisioon.
Kontaktisik: Tina Spicher, pressi- ja avalike suhete osakonna juhataja


Resilients ja strateegiline kommunikatsioon

Toonaste välisministrite Dr. Frank-Walter Steinmeieri ja Keit Pentus-Rosimannuse ühise meomorandumi allkirjastamisega 17. aprillil 2015 leppisid Saksamaa ja Eesti kokku, et teevad  tulevikus „meedia ja kommunikatsiooni“ alal ning „kodanikuühiskonna tugevdamisel“ veelgi tihedamini koostööd. Ühisavalduse tervikteksti saate Te lugeda Joint statement by the Estonian and German Foreign Ministers. Sarnased kokkulepped sõlmiti ka Balti naaberiikide Läti ja Leeduga.

Nende eesmärkide elluviimiseks tegutseb Berliini ja Tallinna saksa saatkonna tihedas koostöös tööüksus. Resilientsi ja strateegilise kommunikatsiooni regionaalne nõunik juhib projekte Eestis.

Kontaktisik: Tina Spicher

 

Haldus

Haldusosakond tegeleb saatkonnasisese töö organiseerimisega. Osakonna pädevuses on personali- ja finantsküsimused ning kinnistu- ja varahaldus.

Kontaktisik: Dagmar Stützle, haldusosakonna juhataja


Kaitseatašee

Kaitseatašee tegeleb kaitsepoliitika ja kaitsetehnikaga seotud küsimustega. 

Kontaktisik: kaptenmajor Harald Nikolaus Krempchen, kaitseatašee

Algusesse